Realizacja zadań

Zarząd Szkół i Przedszkoli w Biskupcu jest jednostką organizacyjną Gminy Biskupiec. 


Nadzór nad bieżącą działalnością sprawuje Burmistrz Biskupca.


Przedmiotem działalności Zarządu Szkół i Przedszkoli jest wykonywanie zadań Gminy Biskupiec w zakresie oświaty związanych z działalnością placówek oświatowych, a także sprawowanie nadzoru nad ich działalnością w zakresie spraw finansowych, kadrowych i administracyjnych.


Zarząd Szkół i Przedszkoli działa na podstawie:


o    Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.)


o    Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.)


o    Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.)


o    Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)


o    Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 nr 223 poz. 1458 ze zm.)


o    Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)


o    Uchwała Nr IV/20/2011 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu Zarządu Szkół i Przedszkoli w Biskupcu


o    Innych ustaw i rozporządzeń

 

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2014-03-31 10:49:57 | Data modyfikacji: 2014-03-31 10:51:09.
Data wprowadzenia: 2014-03-31 10:49:57
Data modyfikacji: 2014-03-31 10:51:09
Opublikowane przez: test test