Ogłoszenia o przetargach

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOWÓZ
DZIECI DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY BISKUPIEC W
ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I 2015/2016

Biskupiec: Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Biskupiec w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016
Numer ogłoszenia: 160095 - 2014; data zamieszczenia: 23.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Szkół i Przedszkoli , ul. Niepodległości 4, 11-300 Biskupiec, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 7154060, faks 089 7151247.

Adres strony internetowej zamawiającego: zasp.biskupiec.bip.gmina.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: zasp.biskupiec.bip.gmina.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Biskupiec w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Biskupiec w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016. Kod CPV 60.13.00.00-8 usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób. Zamówienie obejmuje zakup biletów miesięcznych w zakresie zadań od 1 do 5 na dowóz dzieci do szkół na terenie miasta i gminy Biskupiec w okresie od 01.09.2014 do 26.06.2015 r. i od 01.09.2014 r. do 24.06.2016 r. Dowóz dzieci podzielony jest na 5 zadań, na trasach wymagane są autobusy:a) Zadanie nr 1 - min. na 39 miejsc siedzących, b) Zadanie nr 2 - min. na 39 miejsc siedzących, c) Zadanie nr 3 - min. na 48 miejsc siedzących, d) Zadanie nr 4 - min. na 39 i 17 miejsc siedzących, e) Zadanie nr 5 - min. na 39 miejsc siedzących. Zadanie nr 1 obejmuje zakup biletów miesięcznych na dowóz do:a) Zespołu Szkół w Kobułtach, i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Biskupiec, Rudziska, Borki Wielkie, Parleza Mała, Sadowo, Mojtyny, Chmielówka, Kamionka, Pierwoj las. Szacunkowa liczba dzieci dowożonych w każdym miesiącu będzie wynosić: 118; b) Szkoły Podstawowej w Borkach Wielkich, i odwóz po skończonych zajęciach do miejsca zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Sadowo, Kamionka. Szacunkowa liczba dzieci dowożonych w każdym miesiącu będzie wynosić: 21. Zadanie nr 2 obejmuje zakup biletów miesięcznych na dowóz do:a) Zespołu Szkół w Czerwonce i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Zarębiec, Tumiany Leśniczówka, Biesówko, Biesowo, Wilimy, Czerwonka Stacja, Droszewo. Szacunkowa liczba dzieci dowożonych w każdym miesiącu będzie wynosić: 113. Zadanie nr 3 obejmuje zakup biletów miesięcznych na dowóz do: a) Szkoły Podstawowej w Bredynkach i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Stanclewo, Stanclewo Kolonia, Lipowo, Adamowo, Biskupiec. Szacunkowa liczba dzieci dowożonych w każdym miesiącu będzie wynosić: 49; b) Szkoły Podstawowej nr 3 w Biskupcu i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Najdymowo, Bredynki, Lipowo, Adamowo. Szacunkowa liczba dzieci dowożonych w każdym miesiącu będzie wynosić: 67; c) Gimnazjum nr 1 w Biskupcu i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Najdymowo, Bredynki, Stanclewo, Lipowo, Adamowo. Szacunkowa liczba dzieci dowożonych w każdym miesiącu będzie wynosić: 42; d) Katolickiego Gimnazjum Społecznego w Biskupcu i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Najdymowo, Bredynki, Stanclewo, Adamowo. Szacunkowa liczba dzieci dowożonych w każdym miesiącu będzie wynosić: 8. Zadanie nr 4 obejmuje zakup biletów miesięcznych na dowóz do: a) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Biskupcu i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Dymer Zatoka, Labuszewo, Botowo, Dworzec, Zabrodzie, Kramarka. Szacunkowa liczba dzieci dowożonych w każdym miesiącu będzie wynosić: 43; b) Szkoły Podstawowej Nr 3 w Biskupcu i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Parleza Wielka. Szacunkowa liczba dzieci dowożonych w każdym miesiącu będzie wynosić: 6; c) Gimnazjum Nr 1 w Biskupcu i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Dymer - zatoka, Labuszewo, Botowo, Zabrodzie, Pudląg, Kramarka, Parleza Wielka. Szacunkowa liczba dzieci dowożonych w każdym miesiącu będzie wynosić: 30. Zadanie nr 5 obejmuje zakup biletów miesięcznych na dowóz do: a) Zespołu Szkół w Węgoju odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Stryjewo, Stanclewo, Bredynki. Szacunkowa liczba dzieci dowożonych do w każdym miesiącu będzie wynosić: 30; b) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Biskupcu i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Rasząg, Rukławki. Szacunkowa liczba dzieci dowożonych w każdym miesiącu będzie wynosić: 33; c) Szkoły Podstawowej Nr 3 w Biskupcu i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Nowe Marcinkowo, Kojtryny, Nasy, Sadłowo, Rzeck, Rukławki. Szacunkowa liczba dzieci dowożonych w każdym miesiącu będzie wynosić: 54; d) Gimnazjum Nr 1 w Biskupcu i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Nowe Marcinkowo, Kojtryny, Nasy, Rasząg, Rzeck, Rukławki. Szacunkowa liczba dzieci dowożonych w każdym miesiącu będzie wynosić: 34; e) Katolickiego Gimnazjum Społecznego w Biskupcu i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Kojtryny, Rasząg, Rzeck. Szacunkowa liczba dzieci dowożonych w każdym miesiącu będzie wynosić: 5.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium na poszczególne zadania zamówienia w wysokości: Zadanie 1: 5.150,72 zł (słownie: pięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 72/100); Zadanie 2: 3.917,33 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset siedemnaście złotych 33/100); Zadanie 3: 5.399,33 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 33/100); Zadanie 4: 3.484,78 zł (słownie: trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt cztery złote 78/100); Zadanie 5: 5.902,00 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta dziewięćset dwa złote 00/100).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony gdy Wykonawca wraz z ofertą złoży Licencje na podejmowanie i wykonywanie krajowego transportu drogowego, wydawana na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym z dnia 06 września 2001 r. (Dz. U. z 2007, nr 125, poz. 874 ze zm.)
III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi przedstawić wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączników dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykonawca musi wykazać że wykonał, bądź jest w trakcie wykonywania jednej usługi związanej z : transportem osób, której wartość nie może być mniejsza niż 50.000,00 PLN brutto. Warunek ten zostanie spełniony gdy Wykonawca wraz z ofertą złozy załącznik nr 5 do SIWZ
III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi przedstawić że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym: Min. dwa autobusy na min. 39 miejsc siedzących każdy, dotyczy oferty składanej na zadanie nr 1. Min. jeden autobus na min. 39 miejsc siedzących, dotyczy oferty składanej na zadanie nr 2. Min. jeden autobus na min. 48 miejsc siedzących każdy, dotyczy oferty składanej na zadanie nr 3. Min. dwa autobusy na min. 39 oraz 17 miejsc siedzących każdy, dotyczy oferty składanej na zadanie nr 4. Min. trzy autobusy na min. 39 miejsc siedzących każdy, dotyczy oferty składanej na zadanie nr 5. Warunek dotyczy składania ofert na każde z zadań. Warunek ten zostanie spełniony gdy Wykonawca wraz z ofertą złoży załącznik nr 7 do SIWZ.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi przedstawić, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: na stanowisko kierowcy autobusu - osoba, która spełnia wymagania określone w art. 39a ust. 1 ustawy o transporcie drogowym z dnia 06 września 2001 r. (Dz. U. z 2007, nr 125, poz. 874 ze zm.), posiada odpowiednie uprawnienia (w tym świadectwa kwalifikacji uprawniające do przewozu osób). Warunek dotyczy składania ofert na każde z zadań. Warunek ten zostanie spełniony gdy Wykonawca wraz z ofertą złoży załącznik nr 6 do SIWZ.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony gdy Wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenie wg załącznika nr 3 do SIWZ.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: zasp.biskupiec.bip.gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Szkół i Przedszkoli w Biskupcu, Al. Niepodległości 4A, 11-300 Biskupiec, pokój nr 5, III piętro.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.07.2014 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Szkół i Przedszkoli w Biskupcu, al. Niepodległości 4 A, 11-300 Biskupiec pokój nr 3, III piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie nr 1.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 1 obejmuje zakup biletów miesięcznych na dowóz do: a)Zespołu Szkół w Kobułtach, i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Biskupiec, Rudziska, Borki Wielkie, Parleza Mała, Sadowo, Mojtyny, Chmielówka, Kamionka, Pierwoj las. Szacunkowa liczba dzieci dowożonych w każdym miesiącu będzie wynosić: 118; b) Szkoły Podstawowej w Borkach Wielkich, i odwóz po skończonych zajęciach do miejsca zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Sadowo, Kamionka. Szacunkowa liczba dzieci dowożonych w każdym miesiącu będzie wynosić: 21.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.09.2014.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie nr 2.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 2 obejmuje zakup biletów miesięcznych na dowóz do: a) Zespołu Szkół w Czerwonce i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Zarębiec, Tumiany Leśniczówka, Biesówko, Biesowo, Wilimy, Czerwonka Stacja, Droszewo. Szacunkowa liczba dzieci dowożonych w każdym miesiącu będzie wynosić: 113.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.09.2014.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie nr 3.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 3 obejmuje zakup biletów miesięcznych na dowóz do: a) Szkoły Podstawowej w Bredynkach i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Stanclewo, Stanclewo Kolonia, Lipowo, Adamowo, Biskupiec. Szacunkowa liczba dzieci dowożonych w każdym miesiącu będzie wynosić: 49; b) Szkoły Podstawowej nr 3 w Biskupcu i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Najdymowo, Bredynki, Lipowo, Adamowo. Szacunkowa liczba dzieci dowożonych w każdym miesiącu będzie wynosić: 67; c) Gimnazjum nr 1 w Biskupcu i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Najdymowo, Bredynki, Stanclewo, Lipowo, Adamowo. Szacunkowa liczba dzieci dowożonych w każdym miesiącu będzie wynosić: 42; d) Katolickiego Gimnazjum Społecznego w Biskupcu i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Najdymowo, Bredynki, Stanclewo, Adamowo. Szacunkowa liczba dzieci dowożonych w każdym miesiącu będzie wynosić: 8.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.09.2014.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadanie nr 4.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 4 obejmuje zakup biletów miesięcznych na dowóz do: a) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Biskupcu i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Dymer Zatoka, Labuszewo, Botowo, Dworzec, Zabrodzie, Kramarka. Szacunkowa liczba dzieci dowożonych w każdym miesiącu będzie wynosić: 43; b) Szkoły Podstawowej Nr 3 w Biskupcu i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Parleza Wielka. Szacunkowa liczba dzieci dowożonych w każdym miesiącu będzie wynosić: 6; c) Gimnazjum Nr 1 w Biskupcu i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Dymer - zatoka, Labuszewo, Botowo, Zabrodzie, Pudląg, Kramarka, Parleza Wielka. Szacunkowa liczba dzieci dowożonych w każdym miesiącu będzie wynosić: 30.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.09.2014.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zadanie nr 5.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 5 obejmuje zakup biletów miesięcznych na dowóz do: a) Zespołu Szkół w Węgoju odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Stryjewo, Stanclewo, Bredynki. Szacunkowa liczba dzieci dowożonych do w każdym miesiącu będzie wynosić: 30; b) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Biskupcu i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Rasząg, Rukławki. Szacunkowa liczba dzieci dowożonych w każdym miesiącu będzie wynosić: 33; c) Szkoły Podstawowej Nr 3 w Biskupcu i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Nowe Marcinkowo, Kojtryny, Nasy, Sadłowo, Rzeck, Rukławki. Szacunkowa liczba dzieci dowożonych w każdym miesiącu będzie wynosić: 54; d) Gimnazjum Nr 1 w Biskupcu i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Nowe Marcinkowo, Kojtryny, Nasy, Rasząg, Rzeck, Rukławki. Szacunkowa liczba dzieci dowożonych w każdym miesiącu będzie wynosić: 34; e) Katolickiego Gimnazjum Społecznego w Biskupcu i odwóz po skończonych zajęciach do miejsc zamieszkania uczniów z następujących miejscowości: Kojtryny, Rasząg, Rzeck. Szacunkowa liczba dzieci dowożonych w każdym miesiącu będzie wynosić: 5.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.09.2014.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

SIWZ - dowóz.pdf

Załącznik nr 1 - harmonogram przewozu.pdf

Załączniki do SIWZ.doc

załącznik nr 11 - wzór umowy.pdf

 Ogłoszenie o zamówieniu - dowóz.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-07-23 11:54:20 | Data modyfikacji: 2014-07-23 11:57:17.
Data wprowadzenia: 2014-07-23 11:54:20
Data modyfikacji: 2014-07-23 11:57:17
Opublikowane przez: Administrator BIP
« powrót